Bestuur  

Bestuur

Voorzitter
Mw. F J.H.Steketee
Het Eiland 11, 7231 NV Warnsveld. 06-19641114
inesteketee@hotmail.com

Secretaris
D. Kranendonk
Van Essenstraat 52, 7203DM Zutphen. 06-38382906
dirkkranendonk1@gmail.com

 

Web
G. Menting | Blankeboom Tekst
Broekstraat 39, 6999 DJ Hummelo. 06-54764595
gerard@blankeboom.nl

Contributie
De contributie bedraagt € 50 per jaar. 

Lid worden?
Wie lid wil worden krijgt alle nodige hulp in de vorm van informatie over het wijnmaken, en bij het verkrijgen van de benodigde materialen.

Lokatie
Kolenstraat 27 b in Zutphen. Gildeavond in principe iedere eerste vrijdag van de maand, 20 uur. Zie voor de laatste info de agenda.

Internet

www.wijngildearnoltvangelre.nl

   

Wijnmakersgilde Arnolt van Gelre

Zutphen

Verslag ledenvergadering d.d. 5 maart 2010

Bestuur:

Ine, Gerard en Seino

Rien met kennisgeving afwezig

Aanwezig leden: 14

Met kennisgeving afwezig: Joke Kaspers en Eddy de Bie.

1. Opening

Voorzitter Ine Steketee opent de vergadering . Ze laat de activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren, o.a. de gistlezing van Ed Montfort. Voor mensen zonder e-mail worden er setjes  met de samenvatting van deze cursus  geproduceerd.

Verder besteedt voorzitter aandacht aan de leden verloopperikelen.

2. Mededelingen

A.s. gildebijeenkomst  komt Jet Wester een lezing over haar manier van wijnmaken

Omstreeks mei gaan we gezamenlijk een vlierbloesemwijn maken. Seino heeft met een ambtenaar  van de gemeente Zutphen gesproken over het onderwerp onderverhuur. Van de gemeente is daar geen bezwaar tegen.

3. Verslag ledenvergadering 2008

Er zijn opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden.

4. Financieel verslag en begroting

Penningmeester geeft, bijgestaan door Henk Westrate, een toelichting op het  financiële verslag over 2009 van ons gilde. Samengevat was ern een negatief resultaat van  iets meer dan 236 Euro. Er volgt een discussie hoe we  de komende tijd met de financiën omzullen gaan. Uit de vergadering komt spontaan het voorstel om tot contributie verhoging over te gaan.  In goed overleg  wordt besloten om de contributie, per 2010,  te verhogen tot 40.- Euro per lid  en 30 Euro voor de partner.  De koffie, kaas, brood e.d. blijven gratis. De onderbouw van de financiën  en de begroting voor 2011 komen ter inzage in de kelder tel liggen.

5. Verslag Kascommissie

De Kascommissie, Henk Westrate  en Jan Louët,  hebben de financiële stukken gecontroleerd en in goede orde bevonden en verlenen de penningmeester decharge. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Verkiezing Kascommissie

Bij de volgende ledenvergadering zullen Henk Westrate en Jan Louet de kascommissie vormen.

7. Bestuursverkiezing/vacature penningmeester

Seino zal de vacature  van penningmeester tijdelijk  waarnemen en krijgt  bij het produceren van  het financiële jaarverslag hulp van Henk Westrate.

8. Ledenwerfactie

Er zullen folders  over ons gilde worden gemaakt die op strategische plekken zullen worden opgehangen.

9. Wat ter tafel komt, tevens rondvraag

Adrie Hoogstrate stelt voor alle activiteiten zoals  barbecue e.d. hoofdelijke om te slaan,  dus de kostprijs in rekening brengen.

-2-

Joop Hulleman deelt mee dat de Wheme sluit en er stoelen vrij komen. Iets voor  ons.

Ruud Werner  oppert het idee om  een advertentie te plaatsen, dit wordt bekeken.

Joop Hulleman stelt voor om samen iets met de bierbrouwerclub te doen. Gezien de verschillen in activiteiten zal dit moeilijk gaan. Dit onderwerp heeft aandacht.

Ruud Werner: Heeft Denise Becker haar lidmaatschap opgezegd:  antwoord Ja.

Wim de Greef:  In  Miste is een biologische wijnboer , erg interessant en een excursie daar naar toe is mogelijk. Wordt onderzocht. \

10.  Sluiting

Met een dankwoord  sluit Ine de vergadering om 10.30 uur.

Warnsveld,  5 maart 2010.

De secretaris,

S. Dangremond.

   

Zoeken  

   

Verhuur gildekelder  

Met de Gildekelder aan de Kolenstraat in Zutphen beschikt Amateurwijn-makersgilde Arnolt van Gelre over een toepasselijk en sfeervol onderkomen. Omdat het slechts een beperkt aantal avonden per maand voor verenigings-activiteiten wordt gebruikt is het ook mogelijk om de kelder te huren voor eenmalige of regelmatige activiteiten. Wie in Zutphen of omgeving belangstelling heeft voor gebruik van de Gildekelder of daar informatie over wil hebben kan contact opnemen met de secretaris D. Kranendonk.

   

Hier adverteren?  

Informatie over een advertentie op deze positie gewenst? Mail naar info@wijngildearnoltvangelre.nl.

   
   
   
   
© Copyright 2018 Blankeboom Tekst Hummmelo. Website gemaakt met Joomla!